ආඛයානය

වර්ෂ 2048 දී ශ්‍රී ලංකාව ඇයගේ 100 වන නිදහස සමරන විට,අප පැතුම නම් අපගේ දේශය සමාජ දේශපාලනික සහ ආර්ථික වපසරිය තුල විපරිවර්තීය අත්දැකීමක් අත්පත් කොටගෙන තිබීමයි.ප්‍රචණ්ඩ ගැටීම් සහ දූෂණයයෙන් විනාශ වූ රටක ජනිත වූ පරම්පරාව අපි වම්හ.අපට අප ජනිත වූ පරිසරය පිළිබද පාලිත බලයක් නැති මුත්, ජනිත වීමට නියමිත පරම්පරාව සදහා සේවය කිරීමේ වගකීම සහ වරප්‍රසාදය අප සතුව ඇත. ඉතිහාසයේ ඇති ප්‍රචණ්ඩ සහ අවාසනාවන්ත කැළලි මකා දමා තිරසාර ලෙස පිළියම් කොට යුක්තිය රජයන සාඩම්බර; නවෝත්පාදිත සමාජයක් ගොඩනැංවීම සදහා අප රොද බැද ඇත.

JOIN THE CENTENARY MOVEMENT

  කුළුණු

 සිහිනය 

තිරසර සියවසකට දස විධ මාපක

  • සාමකාමී සහ සාධාරණ සමාජයක් තුළ අන්තර්කරණය සහිත  ශ්‍රී ලංකාවක්. 

  • ජනවාර්ගිකත්වය, ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය සහ ආගම මත තවදුරටත් වෙනස් කොට නොසලකා සැබෑ කුසලතාවය මත පදනම් වූ  පුද්ගලයන් පාලනය ගෙන යන සමාජයක්. 

  • කාන්තාවන් සඳහා ආරක්ෂිත, සාධාරණ හා යුක්තිසහගත දේශයක්. 

  • දූෂණය අවම වීම.

  • සංවර්ධිත හා සමෘද්ධිමත් ආර්ථිකයක්.

  • සමාජ, දේශපාලන හා ආර්ථික පරිවර්තනය සඳහා ආදර්ශයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව පිළිගැනීම.

  • දරිද්‍රතාවයේ ශුන්‍ය මට්ටමේ පැවතීම.

  • අධ්‍යාපනය හා සෞඛ්‍ය සේවා පිළිබඳ උසස් ප්‍රමිතීන් සඳහා ජාත්‍යන්තරව පිළිගැනීම.

  •  නවෝත්පාදන හා තාක්ෂණය සඳහා පිළිගැනීමක් ඇති වීම.

  •  අවශ්‍යතා ඇති අනෙකුත් දේශයන්ට  ආධාර සහ සහාය ලබා දිය හැකි ත්‍යාගශීලී ජාතියක් වීම.