දැක්ම

මෙතක් ලොව නොදුටු , රටක් තුල විපරිවර්තනයක සහිත ලෝවටම ආදර්ශයක් වන : එක්සත්, සමෘද්ධිමත්, යුක්ති සහගත දේශයක් නිර්මාණය කිරීම.

මෙහෙවර

නව පරපුරක තරුණ නායකයින් හඳුනා ගැනීම, මෙහෙයවීම, මග පෙන්විම, පුරෝගාමීන් කිරීම කල පසු , ඔවුන් සදහා ජාතික වේදිකාවක් ලාබා දෙමින්

පැහැදිලි දර්ශනයක් ඇති , ප්‍රගුන නිපුණතාවක් සහිත, ශක්තිමත් චරිතයකින් සමන්විත , අව්‍යාජ දයානුකම්පාව ඇති නායකයින් තුලින් අපේ දේශයේ දරුණු සහ උග්‍රවෙමින් පවතින දේශපාලන, ආර්ථික හා සමාජ යථාර්ථයන් විපරිවර්තනය කිරීම.

මූලික වටිනාකම්

අභිමතාර්ථ

  • වටිනාකම් සහිත චරිතයක් ඇති ,සුවිශේෂී හැකියාවන්ගෙන් අනූන, ශ්‍රාස්ත්‍රීය ඉගෙනීමෙකින් සහ බාහිරව ලබාගත් ඉගෙනීම්වලින් සන්නද්ධව  පැහැදිලි දැක්මකින් සහ සහනුකම්පිතබවකින් රට වැසියන්ට සේවය කිරීමට රුචි  ජාතික තලයේ නායකයන් බිහිකිරීම.

  • කාර්යක්ෂමව සහ උපායමාර්ගිකව ශ්‍රී ලංකාව ඇයගේ සියවන නිදහස් සැමරුම සදහා ගාමනය කලහැකි නව පරම්පරාවක් සවිබල ගැන්වීම.

  • ජාතික නායකයන්ට  දේශපාලනිකව,සමාජීයව සහ ආර්ථිකමයව ජාතික විපරිවර්තනයක්  සදහා දිගුකාලීන තිරසාර විසදුම් සම්පාදනය කරන වේදිකාවක් නිර්මාණය.

  • ආර්ථිය,සෞඛ්‍ය සහ යහ පැවැත්ම ,විවිධත්වය සහ අන්තර්ග්‍රහණය ,  ආණ්ඩුකරණය, පාරිසරික, කෘෂිකාර්මික  සහ අධ්‍යාපනික අංශයන් සදහා නවෝත්පාදිත ජාතික  ප්‍රථිපත්ති සම්පාදනය සහ ප්‍රවර්ධනය .

  • ක්‍රියාකාරී පුරවැසිභාවය සහ යහක්‍රියාකාරී මැදිහත්වීම් සහිත සංස්කෘතික සංදර්භයක් සදහා ජාතික ධාරිතාව සැකසීම.

BOARD OF DIRECTORS

Ajith Epa
Ajith Epaබදුල්ල
Professional background: Radio Program Producer
Educational background: University of Jayawardenapura
Area of Study: Communication, Political Science, Sociology
Policy/working Committee: PR and Communication
Read More
Indrajit Samarajiva
Indrajit Samarajivaකොළඹ
Professional background: Writer and Entrepreneur
Educational background: Mcgill University
Area of Study: Cognitive Science
Policy/working Committee: Curriculum and Technology, Agriculture and Environment
Read More
Jeevanee Kariyawasam
Jeevanee Kariyawasamපුත්තලම
Professional background: Attorney-at-Law
Educational background: University of Colombo
Area of Study: Law
Policy/working Committee: Recruitment and national organizing
Read More
Balendran Kandeban
Balendran Kandebanකොළඹ/යාපනය
Professional background: Founder & CEO, Academics Group. Educator, Entrepreneur, Social Advocate and a renowned media personality.
Educational background: Harvard University, Victoria University
Area of Study: Business Administration
Policy/working Committee: Education, Technology and Economic Reform
Read More
Kavindya Tennakoon
Kavindya Tennakoonකෑගල්ල
Professional background: Founder – Without Borders, Strategy & development, design-tech
Educational background: Wellesley College, Stanford University
Area of Study: Anthropology and Cinema & Media Studies
Policy/working Committee: Curriculum and Technology, Education reform
Read More
Niroshan Ekanayake
Niroshan Ekanayakeමහනුවර
Professional background: Facilitator/ Training Consultant
Educational background: Global University for Lifelong Learning (GULL), Open University of Sri Lanka
Area of Study: Development and Public Policy
Policy/working Committee: Diversity and Inclusion / PR and communication
Read More
Prashan De Visser
Prashan De Visser ගම්පහ
Professional background: Founder and President Global Unites, Sri Lanka Unites
Educational background: University of Notre Dame
Area of Study: International Affairs and Economics, Peace studies
Policy/working Committee: Diversity and Inclusion + Fundraising
Read More
Selvika Sahadevan
Selvika Sahadevanමඩකලපුව
Professional background: Founder and CEO of the Drug Rehabilitation Center Vimochana Home
Educational background: Eastern University , Metropolitan UK
Area of Study: Psychology, Human Resource Management
Policy/working Committee: Recruitment and National Organizing
Read More

CORE TEAM 2020-2021

Ayesh Perera
Ayesh Pereraකොළඹ
Professional background: Researcher
Educational background: Harvard University
Area of Study: Political Science & Economics
Policy/working Committee: Politics and Governance
Read More
Shruthi De Visser
Shruthi De Visserකොළඹ
Professional background: Research Consultant
Educational background: Gordon College, University of Colombo
Area of Study: Political Science, Gender and Women’s Studies
Policy/working Committee: Politics and Governance
Read More
Manisha Dissanayake
Manisha Dissanayakeකොළඹ
Professional background: Attorney-at-Law
Area of Study: Law
Educational background: London School of Economics
Policy/working Committee: Politics and Governance
Read More
Kannan Thiyagarajah
Kannan Thiyagarajahකොළඹ
Professional background: Civil Engineer
Educational background: Jawaharlal Nehru Technological University (JNTU)
Area of Study: Civil Engineering
Policy/working Committee: Curriculum and technology and Fundraising
Read More
Ama Pieris
Ama Pierisකොළඹ
Professional background: Researcher and Education Policy Specialist
Educational background: Harvard University, Occidental College
Area of Study: International Relations, Education Policy
Policy/working Committee: Curriculum and technology
Read More
Sanjayan Rajasingham
Sanjayan Rajasinghamකොළඹ
Professional background: Attorney-at-Law
Educational background: University of Colombo, Yale Law School
Area of Study: Law, Constitutionalism in the Global South
Policy/working Committee: Diversity and Inclusion
Read More
Krystle Reid
Krystle Reidකළුතර
Professional background: Co-Founder Enable Lanka Foundation
Educational background: University of Jayawardenapura
Area of Study: Finance
Policy/working Committee: Diversity and Inclusion / PR
Read More
Anurakavan Sripathmanathan
Anurakavan Sripathmanathanයාපනය
Professional Background: Innovator / Social Entrepreneur
Educational background: University of Jaffna
Area of Study: Chemistry
Policy/working Committee: Environment and Agriculture
Read More
Shashika De Silva
Shashika De Silvaගාල්ල
Professional background: Facilitator, entrepreneur
Educational background: University of Kelaniya
Area of Study: Peace and Conflict Studies
Policy/working Committee: Environment and Agriculture
Read More
Dhananth Fernando
Dhananth Fernandoකළුතර
Professional background: COO- Advocata Institute
Educational background: University of Colombo
Area of Study: Bio-Sciences
Policy/working Committee: Economic Reform
Read More
Mevan Pieris
Mevan Pierisකොළඹ
Professional background: Independent Consultant
Educational background: University of London
Area of Study: Economics & International Relations
Policy/working Committee: Economic Reform
Read More
Mahen Boralessa
Mahen Boralessaකොළඹ
Professional background: Senior registrar in cardiology
Educational background: University of Colombo
Area of Study: Medicine, Cardiology
Policy/working Committee: Economic Reform and Health and Wellbeing
Read More
Hashir Naufer
Hashir Nauferමහනුවර
Professional background: Student
Educational background: University of Colombo
Area of Study: Medicine
Policy/working Committee: Health and Wellbeing
Read More
Christjit Xavier
Christjit Xavierකොළඹ/යාපනය
Professional background: Demonstrator – Faculty of Medicine – UoC
Educational background: Vitebsk State Medical University
Area of Study: Medicine
Policy/working Committee: Health and Wellbeing
Read More
Anojan Gnaponarajah
Anojan Gnaponarajahයාපනය
Professional background: Strength and Conditioning Coach
Educational background: University of Jayawardenapura
Area of Study: Sports science and management
Policy/working Committee: Health and Wellbeing
Read More
Benislos Thushan
Benislos Thushanයාපනය
Professional background: Media consultant, Lecturer, Facilitator
Educational background: Law College of Sri Lanka
Area of Study: Law
Policy/working Committee: PR
Read More
Neluni Tillekeratne
Neluni Tillekeratneකොළඹ
Professional background: Development consultant
Educational background: University of Birmingham
Area of Study: Conflict, State-building, and Development
Policy/working Committee: Fundraising and Environment and Agriculture
Read More
Ashantha Rubera
Ashantha Ruberaගම්පහ
Professional background: Financial Associate
Educational background:Chartered Institute of Marketing
Area of Study: Finance
Policy/working Committee: Fundraising
Read More
Shane De Silva
Shane De Silvaමහනුවර
Professional background: Head of Sports- Trinity College
Educational background: Open University of Kandy
Area of Study: Social Sciences
Policy/working Committee: Recruitment and National Organizing
Read More
Hakkani Majeed
Hakkani Majeedඅම්පාර
Professional background: Project Manager and Researcher
Educational background: National Institute of Social Development
Area of study: Social Work
Policy/working Committee: Recruitment and National Organizing
Read More
Shihan Maharoof
Shihan Maharoofමහනුවර
Professional background: Student
Educational background: Sir John Kotelawala Defense University
Area of Study: Law
Policy/working Committee: Recruitment
Read More
Ishika Milliyanage
Ishika Milliyanageකොළඹ
Professional background: Peacebuilder, Social Worker
Educational background: University of Bradford, University of Colombo
Area of Study: Business Management, Peace & Conflict Studies, Psychology
Policy/working Committee: PR / Recruitment
Read More
Adheesha Perera
Adheesha Perera කළුතර
Professional background: Sustainable Development Advocate/ Sustainability Manager
Educational background:Postgraduate Institute of Management – SL, University of Wisconsin – Superior
Area of Study: Business Administration, Economics and International Business
Policy/Working Committee: Environment and Agriculture
Read More
Mathi Thayanan
Mathi Thayananකොළඹ
Professional background: International Development Practitioner
Educational background: Staffordshire University
Area of Study: Business Management & Information Systems
Policy/working Committee: Environmental and Agriculture
Read More
Chathuri Samarasinghe
Chathuri Samarasingheමාතර
Professional background: Attorney- at -Law
Educational background: LLB
Area of Study: University of Colombo – Faculty of Law
Policy/working Committee: Recruitment
Read More
Dishon Xavier
Dishon Xavierයාපනය
Professional background: Trainer/ Facilitator
Educational background: Open University of Sri Lanka
Area of Study: Business Management, Digital Marketing, Graphic Design
Policy/working Committee: PR
Read More
Sudaraka Arthanayake
Sudaraka Arthanayakeපුත්තලම
Professional background: Production & Project Designer
Educational background: University of Colombo
Area of Study: International Relations
Policy/working Committee: PR
Read More
Dulanga N. S. Witharanage
Dulanga N. S. Witharanageකොළඹ
Professional background: International Development Practitioner
Educational background: University of Colombo, University of Nottingham
Area of Study: Climate Change and Environmental Management, Environmental Science
Policy/working Committee: Environment and Agriculture
Read More
Jeyaraj Priyanka
Jeyaraj Priyankaකොළඹ
Professional background: Master Trainer/ Facilitator.
Educational background: University Of Chichester, Uk.
Area of Study: Education Management and Leadership.
Policy/working Committee: Education Reform/ PR
Read More
Ruvini Perera
Ruvini Pereraකොළඹ
Professional Background: Attorney-at-Law
Education: Penn State University, University of Colombo
Area of Study: Law
Policy committee: diversity and inclusion
Read More
Kishoth Navaretnarajah
Kishoth Navaretnarajahමඩකලපුව
Professional background: Culture Designer, Independent Researcher
Educational background: Cardiff Metropolitan University
Area of Study: Business Administration, IT, Project Management
Policy/working Committee: Recruitment
Read More
Tarangee Mutukumarana
Tarangee Mutukumaranaකොළඹ
District : Colombo
Profession: Attorney at Law
Education: University of London
Area of study: Law
Policy/working Commitee : Curriculum and technology / Education Reform
Read More
Pathum Wickramarathne
Pathum WickramarathneColombo
Professional background: Journalist , Content Specialist & Media trainer
Educational background: Msc in Media and Communication (Asia e University ), Msc in Digital Media ( Asian Open education institute)
Area of Study: Media , Content Development, Digital Media
Policy/working Committee: PR and communication
Read More
Ishara M. Jayasena
Ishara M. JayasenaColombo
Profession background : Founder – ‘Know the Law’/ Attorney-at -Law / Visiting Lecturer in Law OUSL/ Facilitator
Education : Faculty of Law, University of Colombo.
Area of study : Law & Democracy
Read More
Ramedha Thorandeniya
Ramedha ThorandeniyaColombo
Read for the B.Com (Defence Studies) at the Kotalawela Defence University
Read for the National Diploma in Training & Development at the CIPM
Certified Simulation & Gamification based Training Facilitator – Silega International
Founder/ MD/ Lead Trainer – Quest Lanka Exclusives (Pvt) Ltd – qLE
Read More
Krishan Balaji
Krishan BalajiColombo
BSc Biotechnology, Microbiology & Biotechnology
Read More